Socjoterapia jest:

formą pracy psychologicznej ukierunkowanej na dzieci i młodzież z grup ryzyka i/lub przejawiające zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym, która polega na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, wykorzystujących procesy grupowe w celu kompensacji potencjalnych deficytów rozwoju  psychospołecznego uczestników grupy.

Zakres działań i zainteresowań socjoterapeuty:

 • przebudowa negatywnych sądów o sobie,
 • uczenie się korzystniejszych sposobów funkcjonowania w obszarze interpersonalnym czy też kształtowanie nowych wzorców zachowań,
 • przeżycie korektywnego doświadczenia, stanowiącego alternatywę dla przebytych wcześniej urazów,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • rozwijanie umiejętności pełnienia ról społecznych,
 • odreagowanie napięć emocjonalnych.

Dla kogo?

Młodzież (11-22 r. ż.) doświadczająca:

 • nieśmiałości,
 • lęków,
 • wzmożonej agresji,
 • autoagresji,
 • zaburzeń snu,
 • negatywnego obrazu siebie,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • braku zaufania do siebie,
 • braku akceptacji swoich ograniczeń,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • myśli i zachowań depresyjnych, utrudniających codzienne funkcjonowanie,
 • chronicznego smutku z powodu utraty,
 • zachowań nieadekwatnych do wieku i poziomu rozwoju
 • i in.