Zygmunta Freuda koncepcja nieświadomego, Jakub Przybyła

Jednym z najważniejszych dokonań Freuda było zwrócenie uwagi na fakt, że nieświadome nie jest w człowieku tylko tym, co odszczepione, chorobowo zmienione, ale też tym, co powszechnie występuje u każdego człowieka jako integralna część jego psychiki. Proces wyparcia, który konstytuuje prawidłowe funkcjonowanie, jest powszechnym zjawiskiem życia psychicznego. To właśnie niepowodzenia w procesie wyparcia powodują trudności w funkcjonowaniu człowieka. Na skutek parcia treści nieświadomego i osłabienia cenzury powstają symptomy. Dlatego też na podstawie czynności podmiotu wnioskować można o istnieniu w psychice materiału archaicznego, nieakceptowanego i konfliktowego.

Całość: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT2009n2s17Przybyla.pdf