Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, tzn. pozostawanie w dobie pandemii COVID-19 stawia przed wszystkimi nowe wyzwania wobec formy świadczonej pomocy dla pacjentów oraz poka-zuje potrzebę jeszcze większej integracji specjalistów podejmujących pracę z dziećmi i młodzie-żą oraz ich rodzinami. Musimy pamiętać, że znajdujemy się w sytuacji szczególnej, wymagającej dostosowania się do nowej rzeczywistości, w której obecnie kluczowe wydaje się zyskanie kon-troli nad jasnością i precyzyjnością stworzenia procedur realizacji oddziaływań leczniczo- pomo-cowych. Zasadne jest określenie jasnych kierunków i form pracy dających pacjentom i ich rodzi-nom poczucie bezpieczeństwa, poprzez dostępność do kontaktu z profesjonalistami. Kolejnym ważnym krokiem jest dialog pomiędzy profesjonalistami celem określenia formy i merytoryki świadczonej pomocy.

https://static2.medforum.pl/upload/file/klienci/ptp/2020_coronavirus/Rekomendacje_PTP_Wskazowki_dla_rodzicow_w_dobieCOVID19.pdf

By MM