Ósmy tom Dzieł Sigmunda Freuda zawiera jego pisma metapsychologiczne. Sam Freud używał terminu metapsychologia – utożsamianego z psychologią nieświadomości – na określenie teorii zajmującej się opisem struktury, funkcjonowania i przejawów aparatu psychicznego psyche nieświadomej. A mimo że od czasu opublikowania pracy Ja i to (1923) zajmował się on także psychologią świadomości – psychologią ja – uważał jednak, że teoretyczny aspekt psychoanalizy – metapsychologia – powinien zajmować się nieświadomością. W tym sensie mamy tu do czynienia z tomem obejmującym najważniejsze prace teoretyczne twórcy psychoanalizy. Psychoanaliza w świetle publikowanych tu prac jawi się jako psychologia nieświadomego tego oraz jego oddziaływania na świadome ja. Pięć publikowanych w niniejszym tomie pism metapsychologicznych z roku 1915 to:: Popędy i ich losy, Wyparcie, Nieświadomość, Metapsychologiczne uzupełnienie teorii marzeń sennych, żałoba i melancholia.
Za zwieńczenie metapsychologicznych pism Freuda można uznać rozprawę Poza zasadą rozkoszy, w której pojawiają się pierwsze zalążki nowego strukturalnego modelu psyche – modelu miarodajnego dla późniejszych prac teoretycznych Freuda.
Następną publikowaną tu praca zajmująca się stosunkami panującymi w obrębie aparatu psychicznego – zwłaszcza zaś stosunkami pomiędzy ja i tym – jest fundamentalna rozprawa Ja i to – ostatnie wielkie dzieło teoretyczne Freuda, zawierające opis psyche oraz sposobu jej funkcjonowania. Od chwili ogłoszenia tej rozprawy wszystkie późniejsze – większe i mniejsze – prace Freuda nosiły odciśnięte przez nią piętno
Nerwica i psychoza, Ekonomiczny problem masochizmu, Utrata rzeczywistości w wypadku nerwicy i psychozy, Notatka o cudownej tabliczce, Zaprzeczenie, Fetyszyzm, Rozszczepienie ja w procesie odparcia to niejako próby zastosowania ujęcia metapsychologicznego do szczegółowych problemów teoretycznych.
Poprzedzające wspomniane tu rozprawy pomniejsze prace teoretyczne sprzed 1915 roku – Uwagi na temat dwóch zasad procesu psychicznego, Kilka uwag o pojęciu nieświadomości w psychoanalizie, W kwestii wprowadzenia narcyzmu – pozwalają wyrobić sobie opinie o tym, w jaki sposób kształtowały się poglądy metapsychologiczne Freuda.

SSPI TREŚCI:

Uwagi na temat dwóch zasad procesu psychicznego

 • Kilka uwag o pojęciu nieświadomości w psychoanalizie
 • W kwestii wprowadzenia narcyzmu
 • Pisma metapsychologiczne
 • Popędy i ich losy
 • Wyparcie
 • Nieświadomość
 • Metapsychologiczne uzupełnienie teorii marzeń sennych
 • Żałoba i melancholia
 • Poza zasadą rozkoszy
 • Ja i to
 • Nerwica i psychoza
 • Ekonomiczny problem masochizmu
 • Utrata rzeczywistości w wypadku nerwicy i psychozy
 • Notatka o cudownej tabliczce
 • Zaprzeczenie
 • Fetyszyzm
 • Rozszczepienie ja w procesie odparcia

Psychologia nieświadomości, Sigmund Freud, Wydawnictwo KR 2009