Pracownia terapii i rozwoju superEGO, Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 15/12 info@terapia-mrozik.pl 506 074 740

Psychoterapia

Pracownia terapii i rozwoju superEGO

psychoterapia młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym

Warto skorzystać z psychoterapii w sytuacji doświadczania:

 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w nawiązywaniu relacji,
 • subiektywnego poczucia samotności i izolacji społecznej,
 • różnych problemów i konfliktów z najbliższymi,
 • trudności małżeńskich/partnerskich/rodzinnych,
 • problemów związanych z własną seksualnością,
 • dużego stresu utrudniającego codzienne życie prywatne i/lub zawodowe,
 • trudności w kontrolowaniu złości i agresji,
 • nadmiernego smutku dezorganizującego funkcjonowanie społeczne,
 • silnego przygnębienia lub objawów depresyjnych,
 • lęku lub niepokoju utrudniającego kontakty w pracy zawodowej i życiu prywatnym,
 • bezsenności,
 • dolegliwości bólowych, nieposiadających podłoża medycznego,
 • żałoby lub poczucia różnego rodzaju strat,
 • choroby onkologicznej lub innej zagrażającej życiu,
 • różnego rodzaju kryzysów.

Jednym z głównych założeń tego nurtu psychodynamicznego jest to, że człowiek, oprócz świadomości, posiada także nieświadomość. Zgodnie z takim myśleniem o psychice człowieka i psychoterapii to w nieświadomości ukryte są przyczyny objawów, z jakimi pacjent zgłasza się do psychoterapeuty.

Psychoterapia psychodynamiczna polega na budowaniu relacji terapeutycznej, w trakcie której pacjent wraz z terapeutą dokonuje analizy swoich uczuć, myśli, zachowań, często wypartych, związanych z relacjami pacjenta, które tworzył na przestrzeni swojego życia, jak i tych bieżących.

W trakcie relacji terapeutycznej psychoterapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć subiektywnie doświadczany przez niego świat uczuć, myśli, wspomnień, skojarzeń, zachowań, snów. Pomaga także zrozumieć wpływ, jaki na pacjenta ma otaczająca go rzeczywistość. Psychoterapia ma pomóc doprowadzić do zmiany w postrzeganiu siebie oraz innych, postrzeganiu swoich relacji oraz otaczającej rzeczywistości.

Metoda psychoterapii psychodynamicznej polega na systematycznych, cotygodniowych spotkaniach z psychoterapeutą – sesjach terapeutycznych.
Długość trwania psychoterapii psychodynamicznej uzależniona jest od trudności, z jaką pacjent przychodzi na psychoterapię. Może trwać kilka lat, jeśli tyle wymaga analiza, zrozumienie i dokonanie zmiany przez pacjenta swoich uczuć, myśli i zachowań. Może też trwać krócej, gdy pacjent chce skupić się jedynie na swojej aktualnej sytuacji życiowej (ok. 40 sesji).

Konsultacje

Każda psychoterapia poprzedzona jest 1-3 konsultacjami, podczas których psychoterapeuta wstępnie diagnozuje problem i proponuje działania terapeutyczne dopasowane do możliwości i potrzeb pacjenta.

***

W swojej pracy kieruję się etyką zawodową, w ramach której obowiązuje mnie zachowanie tajemnicy zawodowej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta bądź innych osób lub gdy tak stanowią przepisy .